Frontliners

Työnhakijoiden tietosuojaseloste

1. Johdanto

Meille Frontliners Oy:ssä on tärkeää, että voit luottaa meidän käsittelevän henkilötietojasi huolellisesti, läpinäkyvästi ja yksityisyyden suojastasi huolehtien. Noudatamme henkilötietojasi käsitellessämme tarkoin yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR) ja muuta tietosuojalainsäädäntöä, ja pyrimme aina toimimaan hyvien tietosuojakäytäntöjen mukaisesti. Frontliners Oy on osa Bravedo-konsernia.

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan, miten keräämme, käsittelemme ja suojaamme työnhakijoidemme henkilötietoja.

2. Käsiteltävät henkilötiedot ja käsittelyn tarkoitukset

Keräämme ja käytämme henkilötietojasi vain seuraavia, erikseen määriteltyjä tarkoituksia varten. Näet alta myös listan niistä henkilötietotyypeistä, joita kutakin tarkoitusta varten käsitellään. Osa käsitellyistä henkilötiedoista voidaan luokitella erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluviksi.

Työhakemukseen ja työnhakijan arviointiin liittyvä käsittely

 • Nimi ja yhteystiedot
 • Sähköpostiosoite
 • Henkilötunnus
 • Työhakemuksen ja ansioluettelon sisältämät tiedot
 • Kielitaito, koulutus sekä muut osaamiseen ja pätevyyteen liittyvät tiedot
 • Rekrytointiprosessissa kerätyt tiedot, kuten videohaastattelut, haastattelumuistiinpanot, prosessin eteneminen ja suosittelijat
 • Mahdolliset soveltuvuus- ja persoonallisuustestit
 • Mahdolliset luottotieto- ja turvallisuusselvitykset

3. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteet

Tietosuojalainsäädäntö edellyttää, että kaikki henkilötietojen käsittely pohjautuu johonkin yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiseen oikeusperusteeseen. Käsittelemme henkilötietojasi seuraavien oikeusperusteiden nojalla:

Oikeutettu etu
Oikeutettu etu on oikeusperusteena työhakemuksen käsittelyyn ja työnhakijan soveltuvuuden arviointiin liittyvässä henkilötietojen käsittelyssä. Kun oikeutettua etua käytetään käsittelyperusteena, arvioimme ja punnitsemme edun olemassaolon ja merkityksen huolellisesti tietosuojalainsäädännön vaatimalla tavalla ja huolehdimme, ettei käsittely aiheuta kohtuutonta haittaa tai riskiä.

Suostumus
Tietyissä tilanteissa käsittelemme henkilötietojasi vain, mikäli saamme sinulta etukäteen nimenomaisen suostumuksen. Esimerkiksi osaajayhteisöön liittyvä henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen.

4. Henkilötietojen lähteet

Henkilötiedot kerätään pääsääntöisesti sinulta itseltäsi rekrytointiprosessin aikana. Laissa erikseen määritellyissä erityistilanteissa saatamme kerätä tietoja myös ulkopuolisista lähteistä, kuten viranomaisten rekistereistä. Henkilötietoja voidaan kerätä ulkopuolisista lähteistä esimerkiksi tilanteessa, jossa työtehtävä edellyttää turvallisuusselvityksen tekemistä tai luottotietojen tarkistamista. Tällaisissa tapauksissa selvittämisestä kerrotaan sinulle etukäteen ja tarvittaessa sinulta pyydetään etukäteen suostumus selvittämiseen. Voimme myös saada henkilötietojasi muilta konserniyhtiöiltä kuten kuvattu kohdassa ”Henkilötietojen luovutukset”.

5. Henkilötietojen luovutukset ja siirrot

Käsittelemme tietojasi luottamuksellisesti, emmekä esimerkiksi myy, vuokraa tai muutenkaan tarpeettomasti paljasta henkilötietojasi ulkopuolisille tahoille.

5.1 Henkilötietojen luovutukset

Luovutuksella tarkoitetaan tapahtumaa, jossa rekisterinpitäjä (tässä Frontliners Oy) antaa henkilötietoja jollekin kolmannelle osapuolelle ja tämä kolmas osapuoli käyttää niitä omiin tarkoituksiinsa – ei siis Frontliners Oy:n lukuun. Henkilötietoja voidaan luovuttaa seuraaville toimijoille:

 • Frontliners Oy:n asiakasyritykselle rekrytoinnin tai toimeksiannon yhteydessä. Tällainen tietojen luovutus tapahtuu siinä laajuudessa kuin järjestelyn mahdollistamiseksi on tarpeellista.
 • Bravedo-konserniin kuuluville toisille yhtiöille. Esimerkiksi hakiessasi toista työpaikkaa konsernin sisällä, sinua koskevat henkilötiedot saatetaan siirtää toiseen yhtiöön.

5.2 Henkilötietojen siirrot

Henkilötietojen siirrolla tarkoitetaan tilannetta, jossa rekisterinpitäjä antaa henkilötietoja kolmannelle osapuolelle käsiteltäväksi rekisterinpitäjän itsensä lukuun. Esimerkiksi jonkin käsittelytoimen, kuten turvallisuusselvityksen tekemisen, ulkoistaminen toiselle yritykselle edellyttää yleensä henkilötietojen siirtämistä.

Keräämiämme tietoja säilytetään ja käsitellään osaksi Euroopan talousalueen ulkopuolella esimerkiksi silloin, kun käyttämämme palveluntarjoaja sijaitsee tai säilyttää tietoja Euroopan talousalueen ulkopuolella. Käyttämämme palveluntarjoaja on sopimuksilla sitoutunut varmistamaan, että kaikessa henkilötietojasi käsittelyssä taataan riittävä tietosuojan taso.

6 Henkilötietojen suojaaminen

Suojaamme henkilötietojasi häviämiseltä, oikeudettomalta pääsyltä ja muulta väärinkäytöltä asianmukaisilla teknisillä ja organisatorisilla tietoturvakeinoilla. Esimerkkejä tällaisista keinoista ovat muun muassa palomuurien, salaustekniikoiden, varmuuskopioiden ja turvallisten laitetilojen käyttö.

Pääsy henkilötietoihisi on sisäisesti rajoitettu sähköisellä ja fyysisellä kulunvalvonnalla, sekä eri järjestelmien käyttöoikeuksien myöntämistä ja valvontaa koskevien käytäntöjen avulla. Henkilötietojasi saavat käsitellä vain ne työntekijät, joilla on työtehtäviensä puitteissa siihen oikeus.

7. Automaattinen päätöksenteko

Automaattisella päätöksellä tarkoitetaan päätöstä, joka tehdään täysin automaattisesti (esimerkiksi algoritmin toimesta) ihmisen osallistumatta päätöksentekoon. Henkilötietojesi käsittely ei sisällä automaattista päätöksentekoa.

8. Henkilötietojen säilytysajat

Säilytämme henkilötietojasi vain niin kauan kuin on tarpeen niiden käsittelylle määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi, ellei laki velvoita säilyttämään niitä pidemmän aikaa.

Säilytysajan päätyttyä tiedot joko poistetaan käyttäjien tiedosta ylikirjoittamalla ne varmuuskopioista ja järjestelmän taustatiedoista varoajan jälkeen tai tehdään tunnistamattomiksi muuttamalla ne peruuttamattomasti sellaiseen muotoon, josta yksittäinen henkilö ei ole enää tunnistettavissa. Hakijaprofiili, työhakemus ja CV poistetaan 2 vuoden kuluttua siitä, kun henkilö on viimeksi päivittänyt tietojaan. Rekrytointiprosessin aikana tehtyjä arviointeja, kuten rekrytoijien laatimia arvioita ja mahdollisien persoonallisuus- tai kykytestien tuloksia, säilytetään yhtä kauan kuin hakijaprofiilin muita tietoja.

9. Rekisteröityjen henkilöiden oikeudet

9.1 Oikeus saada tietoa henkilötietojesi käsittelystä

Sinulla on oikeus saada meiltä tietoja henkilötietojesi käsittelystä tiiviisti esitetyssä, läpinäkyvässä, mahdollisimman helposti ymmärrettävässä ja saatavilla olevassa muodossa selkeällä ja yksinkertaisella kielellä. Tämän selosteen tavoitteena onkin toteuttaa oikeutesi tiedonsaantiin ja auttaa sinua mahdollisimman hyvin ymmärtämään miten ja miksi käsittelemme henkilötietojasi. Mikäli et selosteen perusteella saa selvyyttä johonkin kysymykseesi, voit ottaa meihin yhteyttä.

9.2 Oikeus saada pääsy tietoihin

Sinulla on oikeus saada meiltä vahvistus siitä, mitä sinua koskevia henkilötietoja käsittelemme. Näin sinulla on mahdollisuus arvioida ja varmistaa käsittelyn lainmukaisuus. Lisäksi sinulla on oikeus pyytää ja saada jäljennös käsittelemistämme henkilötiedoista.

9.3 Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Sinulla on tietyissä tilanteissa oikeus halutessasi saada itse meille toimittamasi henkilötiedot siirrettyä suoraan toiselle rekisterinpitäjälle yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa. Tällainen oikeus on olemassa silloin, kun käsittelemme mainittuja tietoja suostumuksesi tai sopimuksen perusteella ja käsittely on luonteeltaan automaattista (digitaalista).

9.4 Oikeus oikaista tietoja

Tavoitteenamme on pitää henkilötietosi ajan tasalla ja poistaa tai täydentää virheelliset, puutteelliset tai epätarkat henkilötiedot tarvittaessa viivytyksettä. Myös sinulla on oikeus vaatia, että oikaisemme sinua koskevat epätarkat tai virheelliset henkilötiedot, tai täydennämme tietojasi, jotka ovat jääneet puutteellisiksi.

9.5 Oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä

Käsittelyn rajoittaminen tarkoittaa, että rajoituksen alaisia henkilötietoja saa säilyttämisen lisäksi käsitellä vain

 • Suostumuksellasi
 • Oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi
 • Toisen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön oikeuksien suojaamiseksi tai
 • Tärkeää unionin tai jäsenvaltion yleistä etua koskevista syistä.

Oikeus on olemassa seuraavissa tilanteissa:

 • Kiistät henkilötietojesi paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa paikkansapitävyysasia selvitetään
 • Käsittely on lainvastaista, mutta et halua poistaa tietojasi
 • Me emme enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja ja poistaisimme ne muuten, mutta sinä tarvitset niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.
 • Olet vastustanut rekisterinpitäjän oikeutetun edun perusteella tapahtuvaa henkilötietojen käsittelyä ja odotetaan sen todentamista, syrjäyttävätkö rekisterinpitäjän edut rekisteröidyn edut.

9.6 Oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä

Sinulla on tietyissä tilanteissa oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä eli pyytää, että niitä ei käsiteltäisi ollenkaan. Tilanteissa, joissa käsittelemme henkilötietojasi yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi, julkisen vallan käyttämiseksi tai oikeutettujen etujen toteuttamiseksi, voit vastustaa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella.
Tällöin tietojen käsittely on lopetettava, paitsi jos voimme osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy tai käsittely on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

9.7 Oikeus poistaa tiedot ja tulla unohdetuksi

Sinulla on tietyissä tapauksissa oikeus ”tulla unohdetuksi”, eli saada jotkut käsittelemämme henkilötiedot kokonaan poistetuksi. Näin on yleensä esimerkiksi tilanteessa, jossa henkilötietojen käsittely on perustunut suostumukseen ja peruutat suostumuksesi, jos henkilötietojen käsittely on alun perinkin ollut lainvastaista, tai mikäli henkilötietoja ei enää tarvita alkuperäiseen käyttötarkoitukseen tai muuhun hyväksyttävään tarkoitukseen.

9.8 Oikeus peruuttaa suostumus

Tilanteissa, joissa käsittelemme tietojasi antamasi nimenomaisen suostumuksen nojalla, on sinulla oikeus milloin tahansa peruuttaa suostumuksesi. Mikäli peruutat suostumuksesi, ei henkilötietojesi käsittelyä tai säilyttämistä enää jatketa, ellei jokin muu oikeusperuste (kuten vaikkapa lakisääteinen velvoite) edellytä käsittelyn jatkamista.

9.9 Oikeus tehdä valitus valvovalle viranomaiselle

Yllä mainittujen oikeuksien lisäksi sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, mikäli uskot, että rikomme sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä tietosuoja-asetusta. Suomen tietosuojaa koskevana valvontaviranomaisena toimii Tietosuojavaltuutetun toimisto.

10. Oikeuksien käyttäminen

Mikäli sinulla on yllä mainittuihin oikeuksiin liittyviä kysymyksiä tai haluat käyttää oikeuksiasi, ota meihin yhteyttä selosteesta löytyvien yhteystietojen mukaisesti.

Vastaamme kaikkiin pyyntöihin ilman aiheetonta viivytystä (viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta) ja kerromme mihin toimenpiteisiin olemme pyyntösi johdosta ryhtyneet. Mikäli jostain syystä joudumme kieltäytymään pyynnöstäsi, ilmoitamme myös kieltäytymisestä ja sen perusteista viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta.

Mikäli haluat tehdä valituksen valvontaviranomaiselle, löydät lisätietoja Tietosuojavaltuutetun toimiston sivuilta: https://tietosuoja.fi/ilmoitus-epakohdasta-henkilotietojen-kasittelyssa

11. Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Rekisterinpitäjä tarkoittaa sitä tahoa, joka määrittää miten ja miksi henkilötietoja käsitellään. Frontliners Oy toimii rekisterinpitäjän roolissa työnhakijoidensa henkilötietojen käsittelyssä.

Rekisterinpitäjän yhteystiedot:
Frontliners Oy
Töölönlahdenkatu 3 B, 00100 Helsinki
Y-tunnus: 3286387-1
www.frontliners.fi
Puh. 020 198 3460

Yhteyshenkilö
Jussi Rissanen
Puh. +358 40 540 3634
jussi.rissanen@frontliners.fi

Päivitykset selosteeseen

Kehitämme jatkuvasti tietosuojakäytäntöjämme, minkä vuoksi voimme aika ajoin muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme, että aika ajoin vierailet uudelleen tällä tietosuojaselostesivulla muutoksien huomaamiseksi. Tarvittaessa voimme myös ilmoittaa muutoksista suoraan sinulle.

WhatsApp